Rok osvícenské šlechty

1. 1. 2021 až 31. 12. 2021

Osvícenství – myšlenkový proud, srovnatelný v dějinách evropské civilizace pouze s humanismem, přinesl v polovině 18. století do habsburské monarchie myšlenky svobody, kritického myšlení a touhu měnit po staletí nehybnou společnost k lepšímu. Nové podněty, přicházející do střední Evropy z vyspělých zemí západní Evropy, nejdříve zasáhly vzdělanou aristokracii, která o nezbytnosti osvícenských reforem brzy přesvědčila i vládní kruhy. Období vlády císařovny Marie Terezie a jejích synů Josefa II. a Leopolda II. proměnilo barokní monarchii k nepoznání. Stovky patentů učinily z říše moderní stát s vyspělou byrokracií a novými institucemi. Poddaným pak bylo umožněno vykročit vstříc moderní občanské společnosti, v níž se mohli setkat se základy právního státu, náboženskou tolerancí, veřejným mínění a možností nebývalého společenského vzestupu. Nositelem hlavních ideí osvícenství zůstala v habsburské monarchii zejména šlechta, působící u dvora, v armádě a diplomacii – kancléř Václav Antonín z Kaunitz-Rietbergu, hrabě Bedřich Vilém z Haugwitz, maršálové Gideon Laudon a Leopold Daun a mnozí další. Rok osvícenské šlechty, navazující na předchozí úspěšné ročníky cyklu Po stopách šlechtických rodů, chce však připomenout i řadu nepříliš známých intelektuálů, politiků spisovatelů, vlastenců, sběratelů umění, vědců, milovníků hudby, svobodných zednářů i šarlatánů, kteří ducha osvícenství šířili po celé střední Evropě.

Projekt Národního památkového ústavu Rok osvícenské šlechty bude prostřednictvím publikací, výstav, expozicí, sociálních sítí a řady doprovodných kulturních a vzdělávacích akcí po celý rok 2021 připomínat nejvýznamnější urozené osobnosti spojené s osvícenstvím a fenomény s nimi spojené. Veřejnost bude seznamována s jejich životy, sídly, zahradami, sbírkami, osobními předměty i událostmi, pokrývajícími celé území zemí Koruny české.

Projekt Rok osvícenské šlechty je už jedenáctou akcí v dlouhodobém projektu Po stopách šlechtických rodů, který pořádá Národní památkový ústav za podpory Ministerstva kultury České republiky. Do projektu jsou zapojeny územní odborné správy, územní odborná pracoviště a památky ve správě Národního památkového ústavu. Spolupráci na projektu přijaly i další instituce: Muzeum Novojičínska – Zámek Kunín, Zámek Slavkov – Austerlitz, Regionální muzeum v Teplicích, Regionální muzeum v Mikulově – Zámek Mikulov, Nový zámek Kostelec nad Orlicí.

 

 

Knihy a akce, které nemůžete minout
 

Tváře osvícenství

Nejvýznamnější publikací, vydanou Národním památkovým ústavem u příležitosti Roku osvícenské šlechty, je kniha Tváře osvícenství. Prostřednictvím obsáhlé studie se v ní čtenáři seznámí s nejvýznamnějšími fenomény, spojenými s osvícenstvím a aristokracií v českých zemích. Na tuto část pak navazuje padesát medailonů nejvýznamnějších osvícenců s modrou krví s rozsáhlým obrazovým doprovodem. Knihu lze zakoupit na e-shopu NPÚ.

Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství

Jednou z nejatraktivnějších akcí Národního památkového ústavu v roce 2021 bude zpřístupnění několik let rekonstruované osvícenské zahrady na svazích pod státním hradem Pernštejnem. Návštěvníci hradu si budou moci projít zahradou v podobě, jakou měla krátce po roce 1800 a zároveň budou moci zhlédnout nově otevřenou expozici k ní s názvem Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství. Interaktivní expozice je zaměřena na vznik takzvaných anglo-čínských zahrad, které ve střední Evropě od druhé poloviny 18. století nahrazovaly zahrady francouzské.  Expozice, zpřístupněná v rámci vstupného do areálu, bude veřejnosti otevřena v červenci 2021. V průběhu roku bude vydána publikace Zahrada na hradě Pernštejně, navazující na druhé vydání publikace Hrad Pernštejn.

 

Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii

Putovní panelová výstava, umístěná v zahradě státního zámku Lednice, státního zámku Jindřichův Hradec a státního zámku Slatiňany připomíná osudy Afričanů, kteří ve službách habsburské aristokracie působili od časů baroka na našem území. Důraz bude kladen především na osobnost Angela Solimana, učeného Afričana knížat z Liechtensteinu, který se díky svým schopnostem dostal až na vrchol vídeňské osvícenské společnosti. Výstava se snaží připomenout, že právě v časech osvícenství vznikla zdánlivě moderní témata jako svoboda, občanská práva a rasismus, ovlivňující zásadním způsobem naši společnost do současnosti.

 

Nová prohlídková trasa: Státní hrad Veveří

Hrad Veveří, sídlo přemyslovských králů i moravských markrabat neměl o významné majitele nouzi. Posledním vlastníkem s královskou krví byl v první polovině 19. století syn vyhnaného švédského krále princ Gustav Gustavsson Vasa, který hrad obýval se svojí manželkou princeznou Luisou Amélií Bádenskou a dcerou Karolou, která se stala v roce 1853 saskou královnou. Tohoto významného majitele, posledního mužského potomka slavného panovnického rodu Vasa, bude připomínat nová prohlídková trasa v reprezentačních pokojích piana nobile. Součástí empírových salonů bude také nově rekonstruovaný rokokový salon, ve kterém si budou návštěvníci po několika stoletích prohlédnout restaurované fresky ze sedmdesátých let 18. století. Otevření nového návštěvnického okruhu proběhne v červenci 2021.


Nová prohlídková trasa: Státní zámek Uherčice
Na sklonku návštěvnické sezony Roku osvícenské šlechty otevře své dveře i nová prohlídková trasa na státním zámku v Uherčicích, který v současnosti prochází rozsáhlou a náročnou památkovou obnovou. Během restaurování této památky evropského významu, byla obnovena také část interiérů, které byly stavebně upraveny během první poloviny 19. století, kdy vlastnil zámek důležitý osvícenec a sběratel umění knížete Odoardo Collalto et San Salvatore. Do těchto privátních prostor, včetně opraveného zámeckého sálu, se budou moci návštěvníci zámku podívat vůbec poprvé od jeho zpřístupnění veřejnosti v devadesátých letech 20. století.


 


Přednášky


2. 9. 2021 / Květná zahrada v Kroměříži / Zahrady osvícenské šlechty / přednáška

3. 7. 2021 /zámek Krásný Dvůr / Osvícenský šlechtic Jan Rudolf Černín / přednáška

11.7.2021 / zámek Třeboň / Šlechtický životní styl přelomu 18. a 19. století / přednáška
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Pavlína ze Schwarzenbergu: krátký život výjimečné kněžny)

15.8.2021 / zámek Třeboň / Šlechtický životní styl přelomu 18. a 19. století / přednáška
Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. (Liechtensteinský Lednicko-valtický areál)

11. 9. 2021 /zámek Libochovice / Dietrichsteinové v dobách osvícených / přednáška

11. 9. a 18. 9. 2021 / Starý zámek Chudenice / Hrad Švihov / přednášky v rámci Dnů evropského dědictví. RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph. D. - Krajinotvorba osvícených Černínů, Ludvík Pouza - Černínové v Chudenicích

19.9.2021 / zámek Třeboň / Šlechtický životní styl přelomu 18. a 19. století / přednáška
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (Orlický kníže Karel Filip ze Schwarzenbergu a Marie Anna)

25. 9. 2021 / zámek Kynžvart, Den s Františkem Jiřím / přednáška
Přednáška o osobnosti Františka Jiřího, prvního knížete Metternicha, krátkodobá výstava dochovaných i nedochovaných řádů a vyznamenání, které obdrželi Metternichové za svoji diplomatickou službu. Faleristická prezentace.

září / zámek Mikulov / Přednáškový cyklus Osvícení Dietrichsteinové / I v letošním roce se na podzim můžete těšit na přednášky představující rod Dietrichsteinů v novém světle. Letošní rok je na mikulovském zámku věnován barokní kultuře a vzdělanost a sběratelství sem rozhodně patří. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a jejich projektem Rok osvícenské šlechty připravujeme sérii přednášek, zaměřených na rozsáhlé umělecké sbírky rodu Dietrichsteinů, ale také jejich vědeckou a studijní činnost.

24. 10. 2021 / zámek Třeboň / Šlechtický životní styl přelomu 18. a 19. století / přednáška
Bc. Radek Ryšavý (Šlechtičtí podnikatelé v 18. století)

4. 11. 2021 / Květná zahrada v Kroměříži MCZK / Orientální stavby v Evropském zahradním umění – Ing. Michaela Letá

14. 11. 2021 / zámek Třeboň / Šlechtický životní styl přelomu 18. a 19. století / přednáška
Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. (Lékaři ve službách Schwarzenbergů)

2. 12. 2021 / Květná zahrada v Kroměříži MCZK / Orientální stavby v osvícenských zahradách v ČR – Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

 

KVĚTEN

květen – 31. 7. 2021 /Starý zámek Chudenice / Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska / panelová výstava / Malá panelová výstava o osvícenství v kontextu působení Jana Rudolfa Černína a Evžena Karla Černína na chudenickém panství (založení zámku Lázeň, rozhledny Bolfánek, arboreta Americká zahrada a další krajinotvorné počiny). Úvod k rozsáhlejší výstavě na hradě Švihov. Společný projekt Státního hradu Švihov, Starého zámku Chudenice a občanského sdružení OTISK.

25. 5. –  31. 10. 2021 / hrad Nové Hrady / Výstava knih na téma osvícenství v hradní knihovně  – Knihy z osvícených časů / Malá výstava knih z hradní knihovny, jež mají vztah k době osvícenství. Výstava je součástí prohlídky I. prohlídkové trasy.

28. 5. 2021 / hrad Pernštejn /Otevření obnovené Pernštejnské zahrady
 

květen – září 2021 / Zámek v Teplicích / Johann Nepomuk – Carl Josef Nepomuk, otec a syn Clary-Aldringerové / V roce 2021 si připomínáme 195 a 190 výročí úmrtí Jana Nepomuka a Carla Josefa (otce a syna)  Clary-Aldringenových. Zejména zásluhou Jana Nepomuka se Teplice staly proslulým lázeňským městem. Carl Josef zase bohatě doplňoval zámeckou knihovnu a byl sám umělecky činný. Teplické muzeum má ve svých sbírkách část původního zámeckého mobiliáře, ze kterého při této příležitosti vystaví v rámci expozice portréty Carla Josefa a jeho rodinných příslušníků. Na webových stránkách muzea pak malou virtuální výstavu kreseb z bývalého rodového osobního archivu a  grafických listů z muzejních sbírek dokumentujících zrod Teplic jako Malé Paříže na přelomu 18. a 19. století. Virtuální výstava na www.muzeum-teplice.cz

ČERVEN

červen 2021 / zámek Konopiště / Koncert k poctě rodu Vrtbů /Koncert se scénickým představením. (termín bude upřesněn)

1.  6 . –  25. 7. 2021 / Květná zahrada Kroměříž / Orientální stavby v památkách zahradního umění v ČR/ Výstava představí fenomén používání staveb s orientální tématikou (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. Zájem o orientální motivy se nejprve projevil v interiérech obytných budov a v užitném území jako jeden z projevů rokoka. První samostatné stavby s orientální tématikou se objevují cca od poloviny 18. století a jejich zlatý věk lze spojit s nástupem osvícenství a s ním spojeným budováním sentimentálních zahrad a krajinářských parků na přelomu 18. a 19. století. V repertoáru tvůrců zahrad zůstaly tyto stavby po celé 19. století.

2. 6. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

3. 6. 2021 /zámek Hradec nad Moravicí / Koncert na nádvoří Červeného zámku: Klasikové 18. a 20. století (včetně L.v.Beethovena) v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

12. a 13. 6. 2021 /Arboretum Americká zahrada Chudenice / komentované prohlídky /Komentované prohlídky arboretem v rámci Víkendu otevřených zahrad. O historii promluví krátce Karel Jungvirth (OTISK, o.s.), procházku s dendrologickým výkladem povede Ing. Zdeněk Blahník. Dvouhodinová prohlídka se bude konat dvakrát denně. V rámci této akce bude po rekonstrukci otevřen také lovecký altán „Kuchyňka“.

16. 6. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

17. – 20. 6. 2021 /zámek Hradec nad Moravicí / Prohlídky s hudebním doprovodem
Během Mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec budou prohlídky zámku obohacené o hudební doprovod Beethovenovými skladbami.

20. 6. 2021 / Nový zámek Kostelec nad Orlicí /František Kinský a Matyáš Novák: Face to Face
Komponovaný pořadprohlídka zámku s recitálem. František Kinský – průvodce rodovým sídlem kostelecké větve Kinských a Matyáš Novák – klavír, průvodní slovo k hudební části programu. V 11, 14 a 17 hodin. Více informací.


30. 6. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

ČERVENEC/SRPEN

červenec 2021 / hrad Pernštejn / nová expozice Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství, která seznámí zájemce s podobami moderních anglo-čínských zahrad na přelomu 18. a 19. století.

1. 7. – 30. 9. 2021 / zámek Buchlovice / Leopold I. Berchtold – moravský Howard/ výstava  / Výstava bude věnována známému moravskému šlechtici, lékaři, cestovateli a filantropu, který patří k nejvýraznějším postavám moravských dějin přelomu 18. století. Patřil taky mezi nejvýznamnější členy Anglické královské filantropické společnosti.

od 1. 7. 2021 /zámek Libochovice /Dietrichsteinové na Libochovicích / nový prohlídkový okruh. Byli to právě Dietrischteinové, kdo vtiskl zámku Libochovice jeho současnou podobu. Nová prohlídková trasa se zase pokusí svým návštěvníkům vtisknout do paměti celou dvou set letou historii panování této knížecí rodiny na Libochovicích. Prochází místnostmi západního a části jižního křídla zámku, kde prezentuje šlechtickou rodinu skrze bohatě dochovaný původní mobiliář, obrazy Christiana Schrödera, dělané „na míru“ pro libochovický zámek, nástropní výmalby Giacoma Tencalli nebo unikátní barokní kachlová kamna Georga Fischera, nesoucí mimo jiné i rodové znaky této slavné šlechty.

1. 7. – 31. 8. 2021 / hrad Buchlov – Berchtoldové – filantropie, věda a poznání  – dvě výstavy Berchtoldové / řád Svobodných zednářů a bratrstvo Rosenkruciánů
(prohlídková trasa, prostor v západní věži)
Leopold a Bedřich Berchtoldové / filantropie, věda a cesty za poznáním
(výstavní prostory hradu, vstupní místnost)

1. 7. – 31. 8. 2021 / zámek Náměšť nad Oslavou, Jindřich Vilém Haugwitz (1770–1842). „Osvícenský šlechtic s pozdně barokními rysy.“ / výstava / Panelová výstava, která bude volně přístupná na 1. nádvoří zámku, zmapuje působení hraběte Jindřicha Viléma Haugwitze v době správy náměšťského panství (1794–1842) a připomene jeho zásadní vliv na kulturní a hospodářský rozvoj Náměště a okolí.

1. 7. – 12. 9. 2021 / zámek Libochovice, Osvícení Dietrichsteinové / panelová výstava / Dietrichsteinové se bezpochyby řadí mezi nejvýznamnější rody moravské šlechty. Jeho dědicové byli nadáni schopností budovat moc, slávu a bohatství. Hlavní představitelé této slavné šlechtické rodiny byli jedni z nejvzdělanějších mužů monarchie a po dlouhá staletí neodmyslitelně patřili k císařskému dvoru Habsburků. Osvícení Dietrischsteinové byli zednáři, alchymisté, zajímali se o vědu, botaniku, věnovali se dobročinnosti a mecenášství, vydávali velké sumy peněz na přestavby zahrad nebo rozvoj místní infrastruktury. Výstava na zámku Libochovice představí s osudy osvícených Dietrichsteinů a ukáže více o jejich počinech a skutcích, které se zde udály v období jejich majorátů.

3. 7. 2021 / hrad Veveří / Otevření upravené prohlídkové trasy / Návštěvníkům bude nově zpřístupněna prohlídková trasa, kde budou moci až do konce srpna sledovat restaurování nástěnné malby. Trasu doplňují nové látkové tapety a taky nový mobiliář. 

3. 7. 2021 /zámek Kunštát / Noční kastelánská prohlídka „O baronovi, který se nechal zapírat“ /
Josef svobodný pán Honrichs (1785 –1861), za jehož více než padesátileté držby dosáhlo kunštátské rodové panství nebývalého hospodářského i kulturního rozmachu, v jádru představoval velmi plachou osobnost, kterou jeho žena, pokud na zámek přijeli hosté, byla nucena zapírat. Kunštátským zámkem po stopách samotářského osvícence a romantika Josefa svobodného pána Honrichse návštěvníky provede kastelán Radim Štěpán.

3. 7. – 31. 8. 2021 / zámek Krásný Dvůr / Na zámek za Janem Rudolfem / Nový prohlídkový okruh zaměřený na významného osvícenského šlechtice, majitele panství Jana Rudolfa Černína

4. 7. 2021 / zámek Krásný Dvůr / Koncert sonát pro Jana Rudolfa Černína / koncert

5. a 6. 7. 2021 / zámek Mnichovo Hradiště / „Valdštejnské kratochvíle“ /oživené prohlídky /
Tradiční oživené prohlídky II. návštěvnického okruhu se scénkami ze života rodu Valdštejnů z doby osvícenské. Setkání majitele panství Mnichovo Hradiště, zednáře a vynikajícího muzikanta Vincence z Valdštejna s W. A. Mozartem a G. Casanovou a Josefem Karlem z Valdštejna.

14. 7. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

16. 7. 2021 / zámek Sychrov / koncert Viva la liberta

Účinkují: Zdena Kloubová – soprán, průvodní slovo, Ahmad Hedar – klavírní doprovod, Miloš Kadlec – průvodní slovo. Na programu jsou díla  J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena a dalších světových skladatelů. Koncert se koná  v prostoru před oranžérii v zámeckém parku. V případě nepříznivého počasí v zámecké galerii.
Předprodej: www.zamek-sychrov.cz (v sekci on-line vstupenky) - vstupné 190 Kč.

28. 7. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

30. 7., 27. 8. 2021 / zámek Vranov nad Dyjí /Zámek v zahradě, zahrada v zámku / komentovaná prohlídka / Speciální prohlídky návštěvníky seznámí s inspiracemi a realizacemi zahradních a interiérových úprav vranovského zámku z doby osvícenství, provedených hrabětem Michalem Josefem z Althanu na konci 18. století.  Prohlídka se zaměří na vznik dvou zahradních teras s vítěznými oblouky v sousedství barokního sálu předků, tapety v zámecké jídelně s pohledy do krajinářského parku Monceau a drobné stavby někdejšího zámeckého lesoparku.

31. 7. nebo 1. 8. 2021 / Hrad Švihov – Bolfánek / Po stopách Černínů / Procházka s mapou ze Švihova do Chudenic po starých černínských cestách pěšky nebo na kole.

31. 7. 2021 / hrad Nové Hrady / Hrabě Jan Nepomuk v toku osvíceného času / kostýmované prohlídky / Letošní Hradozámecká noc se ponese v duchu osvícenství. Připomeneme si našeho nejosvícenějšího majitele Jana Nepomuka Buquoye a jeho manželku Terezii. Od 19 do 22 hodin noční prohlídky hradu s průvodci v historických kostýmech.

31. 7. 2021 / hrad Pernštejn / Hradozámecká noc v Pernštejnské zahradě

31. 7. 2021 (Hradozámecká noc); 14. 8. 2021; 28. 8. 2021 / zámek Stekník / Osvícenství, aneb ve službách rozumu / Kostýmované prohlídky, které představí epochu osvícenství od příchodu jeho prvních vlivů, důležitých reforem, až k postupné změně životního postoje aristokracie a celkovému převratu evropského myšlení. Začátek nové epochy je spjat s  Janem Františkem hrabětem Kulhánkem z Klaudensteina, Samotný fenoménem osvícenství pak s barony Korby z Weidenheimu.  Prohlídky budou určené i dětem a budou mít edukativní charakter.

31. 7. 2021 / zámek Rájec nad Svitavou / Železný poklad / divadelní prohlídky / Večerní divadelní prohlídky skupiny Morias + zaměstnanci SZ Rájec nad Svitavou. Jedná se o nevážné zpracování životního osudu 3. majitele zámku v Rájci, starohraběte Františka Josefa Antonína Karla HUGO ze Salm-Reifferscheidt-Raitz.  Scénky v interiérech zámku popisují divadelní formou jeho osudy po r. 1811, kdy definitivně přebral správu panství. Celkový čas každého představení je cca 1 hodinu.

31. 7. 2021 / zámek Kynžvart / Sláva knížeti! Aneb slavný příjezd knížete Františka Jiřího poprvé na zámek Kynžvart / prohlídky / Kostýmované prohlídky, které přiblíží život na Kynžvartském zámku v době osvícenství, v době vlády knížete Františka Jiřího. Budeme svědky diplomatických úspěchů otce a budování charakteru jeho syna, pozdějšího kancléře Rakouského císařství. Prohlídky zajistí profesionální divadelníci. Využity budou informace z dochované korespondence.

31. 7. 2021 / zámek Třeboň / Nouvelle Merè Paulina Charlotta (1774–1810) aneb Po stopách vzdělané a talentované kněžny / kostýmované prohlídky / Večerní kostýmované prohlídky k 211. výročí od úmrtí kněžny Pauliny Charlotty ze Schwarzenbergu se zaměří na výchovu dětí Pauliny Charlotty, s připomenutím jejich životních osudů, představeny budou také plány na obnovu zámecké zahrady v rámci krajinářského cítění kněžny dle vzoru jejího učitele Ferdinanda Runka, své místo ve vyprávění budou mít i politické události s vazbou na napoleonské války a změny v Evropě.

červenec–srpen 2021 / hrad Nové Hrady / Dětské prohlídky s hraběnkou Terezií /Dětské prohlídky se služkami Květuší a Zlatuší / Dětské prohlídky s Hraběnkou Terezií na I. prohlídkové trase  jsou určeny pro děti od 6 do 10 let. Dětské návštěvníky spolu s rodiči čeká setkání s lesním Kastlem, zakladatelem zdejšího lesnického učiliště,  hraběnkou Terezií  a možná i panem hrabětem. Prohlídky se služkami Květuší a Zlatuší  jsou určeny pro děti od 4 do 8 let. Spolu s dospělým doprovodem je hravou formou provedou po II. prohlídkové trase.

červenec–srpen 2021 / zámek Lednice / Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii / výstava

červenec–srpen 2021 / zámek Mikulov / Rodinné prohlídky s Maxmiliánou z Pruskova / Každý všední den v červenci a srpnu mohou děti navštívit zámek v doprovodu nejpovolanější osoby – hraběnky Maxmiliány Pruskovské z Pruskova, která provede je i jejich rodiče zámeckými expozicemi zajímavou a hravou formou. Nejmladší děti se naučí, jak to vypadalo v zámeckých rodinách před více než sto lety a jejich starší sourozenci se dozvědí co všechno obnáší stát se šlechticem. Program pro mladší děti začíná vždy v 11.00 a pro starší ve 12.30. 

1. 8. 2021 / zámek Třeboň / Nouvelle Merè Paulina Charlotta (1774 – 1810) aneb Po stopách vzdělané a talentované kněžny / kostýmované prohlídky / Večerní kostýmované prohlídky k 211. výročí od úmrtí kněžny Pauliny Charlotty ze Schwarzenbergu se zaměří na výchovu dětí Pauliny Charlotty, s připomenutím jejich životních osudů, představeny budou také plány na obnovu zámecké zahrady v rámci krajinářského cítění kněžny dle vzoru jejího učitele Ferdinanda Runka, své místo ve vyprávění budou mít i politické události s vazbou na napoleonské války a změny v Evropě.

1. 8. –  31. 10. 2021 / Hrad Švihov / Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska / výstava /Výstava dokládá osvícený vliv Černínů na utváření krajiny chudenického panství na konci 18. a v první polovině 19. století, představuje osobnosti Jana Rudolfa Černína a Evžena Karla Černína. Mapuje založení, historii a stavební vývoj zámku Lázeň, rozhledny Bolfánek, arboreta Americká zahrada a dalších krajinotvorných počinů, zejména v lesním komplexu Žďár. Výstava zahrnuje expozici osvícenské pracovny a badatelny, výkladové panely, množství archivního materiálu i soudobých studií a fotografií, interaktivní přírodní expozici ve spolupráci také s CHKO Český les. Společný projekt Státního hradu Švihov, Starého zámku Chudenice a občanského sdružení OTISK.

1. 8. – 31. 10. 2021 /zámek Manětín / Orientální stavby v památkách zahradního umění v ČR /
Výstava představí fenomén používání staveb s orientální tématikou (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. Zájem o orientální motivy se nejprve projevil v interiérech obytných budov a v užitném území jako jeden z projevů rokoka. První samostatné stavby s orientální tématikou se objevují cca od poloviny 18. století a jejich zlatý věk lze spojit s nástupem osvícenství a s ním spojeným budováním sentimentálních zahrad a krajinářských parků na přelomu 18. a 19. století. V repertoáru tvůrců zahrad zůstaly tyto stavby po celé 19. století.

7. 8. 2021 / zámek Kunštát / Noční kastelánská prohlídka „O baronovi, který se nechal zapírat“ /
Josef svobodný pán Honrichs (1785–1861), za jehož více než padesátileté držby dosáhlo kunštátské rodové panství nebývalého hospodářského i kulturního rozmachu, v jádru představoval velmi plachou osobnost, kterou jeho žena, pokud na zámek přijeli hosté, byla nucena zapírat. Kunštátským zámkem po stopách samotářského osvícence a romantika Josefa svobodného pána Honrichse návštěvníky provede kastelán Radim Štěpán.

10.–15. 8. 2021 / Hrad Švihov, Prohlídky s hudebním doprovodem / V rámci prohlídky základního okruhu budou návštěvníci moci vyslechnout skladby převážně z 18. století v podání fléten v prostoru hradní kaple. Hudební svět Jana Rudolfa Černína.

11. 8. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

25. 8. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

28. 8. 2021 / zámek Konopiště / Vrtbovská noc

od 28. 8. 2021 / zámek Mnichovo Hradiště / Vystavení restaurovaného obrazu Vincence z Valdštejna v rámci oživených prohlídek na osvícenské téma „Valdštejnské kostýmové slavnosti“/
Restaurovaný portrét významného osvícenského šlechtice majitele panství Mnichovo Hradiště a Třebíč, zednáře a vynikajícího muzikanta Vincence z Valdštejna s hermelínovým pláštěm bude umístěn do sálu předků v zámeckém divadle na II. návštěvnickém okruhu, kam původně patřil.

srpen – říjen 2021 / hrad Švihov / Krajinotvorba Černínů / výstava / Výstava o přetváření krajiny v době osvícenství – založení zámku Lázeň, založení arboreta v Chudenicích, park v Chudenicích, lesopark Chudenice – Švihov. Všechny aktivity vzniknout v rámci "projektu Švihov – Chudenice“, na němž se bude podílet městys Chudenice (Starý zámek Chudenice) a občanské sdružení OTISK (arboretum, park, Bolfánek - Chudenice).

srpen – září 2021 / zámek Lysice / Thálie s Antonií / výstava o zámeckém divadle

ZÁŘÍ

3. a 4. 9. 2021 / zámek Třeboň / Nouvelle Merè Paulina Charlotta (1774 - 1810) aneb Po stopách vzdělané a talentované kněžny / kostýmované prohlídky / Večerní kostýmované prohlídky k 247. výročí od narození kněžny Pauliny Charlotty ze Schwarzenbergu se zaměří na výchovu dětí Pauliny Charlotty, s připomenutím jejich životních osudů, představeny budou také plány na obnovu zámecké zahrady v rámci krajinářského cítění kněžny dle vzoru jejího učitele Ferdinanda Runka, své místo ve vyprávění budou mít i politické události s vazbou na napoleonské války a změny v Evropě.

8. 9. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

11. 9. 2021 / zámek Ratibořice / Dny evropského dědictví 2021 „Příběh zámku a zámek příběhů“ / Speciální prohlídky k připomenutí působení Petra Birona vévody Kuronského a Semgalského na Náchodském panství, spolu s připomínkou 240. výročí narození Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny vévodkyně Zaháňské, jeho dcery, která volně navázala na jeho osvícenské činy.

11. 9. 2021 / klášter Kladruby / Monastýrování  / Klášter Kladruby v době osvícenství /
Speciální prohlídka v rámci cyklu Monastýrování, při níž Mgr. Jakub Krček návštěvníkům objasní osudy benediktisnkého kláštera v Kladrubech v době osvícenství a také s josefínskými reformami, které vedly k jeho zrušení na sklonku roku 1785. J. Krček návštěvníkům prezentuje rozšířené poznatky o této době u největších klášterů západních Čech (základ již jím byl publikován v rámci monografie o rušení klášterů v západních Čechách). Obdobná přednáška v rámci identického cyklu Monastýrování bude návštěvníkům zprostředkována i v klášteře Plasy. Cyklus Monastýrování již několik let představuje prostřednictvím mimořádných, tematicky zaměřených prohlídek konkrétní společná témata klášterů Plasy, Kladruby, Teplá a Zlatá Koruna.

18. 9. 2021 / Klášter Plasy / Monastýrování / Klášter Plasy v době osvícenství/

Speciální prohlídka v rámci cyklu Monastýrování, při níž Mgr. Jakub Krček návštěvníkům objasní osudy cisterciáckého kláštera v Plasích v době osvícenství a také s josefínskými reformami, které vedly k jeho zrušení na sklonku roku 1785. J. Krček návštěvníkům prezentuje rozšířené poznatky o této době u největších klášterů západních Čech (základ již jím byl publikován v rámci monografie o rušení klášterů v západních Čechách). Obdobná přednáška v rámci identického cyklu Monastýrování bude návštěvníkům zprostředkována i v klášteře Kladruby. Cyklus Monastýrování již několik let představuje prostřednictvím mimořádných, tematicky zaměřených prohlídek konkrétní společná témata klášterů Plasy, Kladruby, Teplá a Zlatá Koruna.

22. 9. 2021 / zámek Konopiště / Vrbotové v dobách osvícených / Večerní prohlídky zámku /
Večerní prohlídka zámku, včetně prostor běžně nepřístupných v působivé večerní atmosféře. Na Konopišti zažijete krásu pozdního baroka.

25. 9. – 3. 10.  2021 / zámek Kunín / Růže pro paní hraběnku / Největší událost sezony na zámku v Kuníně: Aranžmá růží v pokojích zámku k poctě dobré hraběnky Walburgy. Jedna z největších floristických akcí na českých a moravských hradech a zámcích. Oslava královny květin a nejslavnější zámecké paní osvícené hraběnky Walburgy, která milovala růže a celý svůj život zasvětila výchově chudých a talentovaných dětí. Také v letošním roce bude historické vazby květin připravovat přední český florista Slávek Rabušic. Prohlídku celého zámku, květinových vazeb a dekorací můžete absolvovat samostatně, nebo v doprovodu průvodce.

září 2021 / zámek Lysice / Zámkem s osvíceným duchem / komentované prohlídky zaměřené na historii zámeckého divadla.

září 2021 / Zámek v Teplicích / Zámecká zahrada / Komentovaná prohlídka zámku a přilehlého parku. Teplická zámecká zahrada v pozdním osvícenství.

ŘÍJEN/LISTOPAD

2.–3. 10. 2021 / zámek Ratibořice / Podzim v Ratibořicích – „Růže a valčík pro vévodkyni Zaháňskou“ / speciální prohlídky s připomínkou 240. výročí narození Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny vévodkyně Zaháňské, spojené s tematickou květinovou výzdobou.

3. 10. 2021 / zámek Mikulov / Kurátorská prohlídka expozice Touha a důstojnost – Ze sbírek rodu Dietrichsteinů / Po dvou letech se na zámek opět vrací oblíbené kurátorské prohlídky. Projděte si zámecké expozice a výstavy s těmi nejpovolanějšími – jejich kurátory. Dozvíte se, co se třeba na prohlídce běžně nedozvíte, například jak taková výstava vzniká, které předměty jsou nejzajímavější a proč byly vybrány právě tyto předměty. Expozicí Touha a důstojnost, která se celá věnuje uměleckým a vědeckým sbírkám rodu Dietrichsteinů vás provede její autorka Mgr. Kristýna Jandová.

24. 10. 2021 /zámek Mikulov / Kurátorská prohlídka zámecké knihovny / Po dvou letech se na zámek opět vrací oblíbené kurátorské prohlídky. Projděte si zámecké expozice a výstavy s těmi nejpovolanějšími – jejich kurátory. Dozvíte se, co se třeba na prohlídce běžně nedozvíte, například jak taková výstava vzniká, které předměty jsou nejzajímavější a proč byly vybrány právě tyto předměty. Historickou knihovnou zámku v Mikulově vás provede její správce Mgr. Miroslav Koudela.

28. 10. 2021 / hrad Nové Hrady / Hrabě Jan Nepomuk v toku osvíceného času / kostýmované prohlídky / Připomeneme si našeho nejosvícenějšího majitele Jana Nepomuka Buquoye a jeho manželku Terezii. Od 19 do 21 hodin noční prohlídky hradu s průvodci v historických kostýmech.

28. 10. 2021 / zámek Kunín / Po zámku s kastelánem /Kastelánská prohlídka zámku tentokrát po stopách nejvýznamnější majitelky zámku hraběnky Walburgy. V pokojích zámku se dozvíte mnoho neznámých a zajímavých informací z života ženy, který připomíná román. Současník o ní napsal: „Žila, jak ze všeho vysvítá, v ideálním světě a chtěla lidi mít takové, jací měli být, jaké je nacházela ve své četbě líčené v románech, ne jací ve skutečnosti jsou.“Hraběnka Walburga byla ve své době považována za celebritu střední Evropy a za první dámu Moravy. Na zámku v Kuníně vytvořila své životní dílo, moderní vzdělávací ústav pro děti a položila zde významné základy vzniku moderní vědy na Moravě. Prohlídka zámku s kastelánem pro milovníky památek a historie se koná u příležitosti Roku osvícenské šlechty.

konec října 2021 / zámek Uherčice / Otevření nové prohlídkové trasy/

listopad 2021/ zámek Slavkov – Austerlitz / přednáška prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. věnovaná osobnosti Václava Antonína knížete Kounice


E-shop

Tváře osvícenství

290 Kč

Detail

Partneři

Hlavní mediální partneři:

   

 


Spolupráci na projektu přijaly i další instituce:

Muzeum Novojičínska – Zámek Kunín
Zámek Slavkov – Austerlitz
Regionální muzeum v Teplicích
Regionální muzeum v Mikulově – Zámek Mikulov
Nový zámek Kostelec nad Orlicí – Nový zámek Kostelec nad Orlicí